Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies. Nasza polityka prywatności

Strona główna»  Warunki współpracy

Zasady współpracy finansowej

 

Ogólne warunki handlowe

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają pierwszeństwo przed innymi warunkami handlowymi, a w zwłaszcza przez warunkami handlowymi Kupującego.Jakiekolwiek odstępstwa od poniższych warunków handlowych są skuteczne wyłącznie w przypadku potwierdzenia przez obydwie strony. Przed dokonaniem zakupów Kupujący przedłoży Sprzedającemu oryginalne dokumenty, z których Sprzedający we własnym zakresie sporządzi kopie potwierdzające fakt prowadzenia przez Kupującego działalności gospodarczej - aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych serie i numer dowodu osobistego oraz numery NIP i Regon. Kupujący zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji powyższych danych, nie później niż w terminie 7 dni od ich dokonania lub wejścia w życie. 

 

Oferta i realizacja zamówienia

Zamówienia będą mieć formę pisemną chyba, że Strony postanowią inaczej. Każdorazowy zakup towaru przez Kupującego jest poprzedzony przesłaniem przez Kupującego Sprzedającemu pisemnego zamówienia. Zamówienie przesłane Sprzedającemu każdorazowo winno zawierać informację dotyczące:

a) firmy, siedziby Kupującego

b) numery Regon i NIP, KRS, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

c) kod wyrobu podany w cenniku Sprzedającego indywidualizujący towar

d) ilość zamawianych sztuk towaru

e) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Kupującego

f) wyniki finansowe za ostatni okres obrachunkowy

Kupujący zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. Skutki złego wypełnienia formularza, mogące polegać np. na niedostarczeniu zamówionego towaru albo opóźnienia dostawy obciążają Kupującego. Jeżeli z wyżej wymienionych powodów Sprzedający poniesie szkodę wywołaną zawinionym działaniem albo zaniechaniem Kupującego, będzie mógł dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych.Na podstawie właściwie sporządzonego zamówienia Sprzedający wystawi dokument w postaci Potwierdzenia. 

Zasady udzielania limitu kredytowego

 • Decyzje limitowe:
  Ubezpieczający może uzyskać Decyzję Limitową poprzez złożenie wniosku o ustalenie Limitu Kredytowego, w którym określi potrzebną (żądaną) wysokość tego Limitu. Do ustalenia Limitu Kredytowego potrzebne są dane finansowe za ostatni rok bądź kwartał. Klient zostanie poinformowany o Decyzji Limitowej na piśmie lub drogą elektroniczną w ciągu 3-5 dni roboczych.
 • Istnieje możliwość ustanowienia limitu w inny sposób:
  Klient przedpłaca proformy za towar i po opłaceniu trzech automatycznie otrzymuje Limit Automatyczny do 60 ty.zł

Cena i warunki płatnicze

Ceny umowne dotyczące każdorazowej transakcji zakupu towaru przez Kupującego ustalane są na podstawie kursów walut na dzień poprzedzający transakcję. Opłaty za towar są dokonywane przez Kupującego przed odebraniem towaru („z góry") albo po odebraniu towaru „z dołu", w zależności od postanowień umowy. Zapłata może nastąpić w gotowce lub przelewem bankowym. Za datę dokonania płatności przelewem bankowym strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego. Sprzedający może uzależnić dostarczenie towaru od zapłaty przez Kupującego całej ceny sprzedaży lub zaliczki w wymaganej wysokości. W takim wypadku Kupujący zobowiązuje się do zapłaty, która jest realizowana na podstawie faktury zaliczkowej (pro-forma) wystawionej przez Sprzedającego. Termin płatności faktury pro-forma wynosi 7 dni od dnia jej wystawienia, o ile nie uzgodniono inaczej. Sprzedawca wystawia fakturę VAT gdy zamówiony przez Kupującego towar jest już przygotowany do wysyłki. Jeżeli Kupujący ma wobec Sprzedawcy dotychczas nie spłacone zobowiązania, Sprzedawca jest uprawniony do zaliczenia dokonanych wpłat na poczet wcześniejszych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedawcy. W takim wypadku Sprzedawca pisemnie informuję Kupującego o dokonanym zaliczeniu otrzymanej wpłaty. W przypadku, gdy Kupujący zalega z zapłatą, Sprzedający nie jest zobowiązany do dalszych dostaw do momentu uregulowania wszystkich wymagalnych należności wraz z odsetkami za zwłokę.Sprzedający uprawniony jest również według własnego uznania do:

a) odstąpienia od zawartych umów, w szczególności do zmniejszenia lub cofnięcia wcześniej przyznanego limitu kupieckiego, bez konieczności informowania o tym fakcie Kupującego

b) naliczenia odsetek karnych w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki,

c) naliczenia kosztów windykacji,

d) skorzystania z zabezpieczenia wekslowego swych roszczeń, jeżeli takie zostało ustanowione,

Kupujący bezwarunkowo i nieodwołalnie wyraża zgodę na wszczęcie wyżej wymienionych procedur w przypadku istnienia bezspornych wymagalnych wierzytelności i oświadcza, że nie będzie zgłaszał jakichkolwiek zarzutów co do prawa Sprzedającego do skorzystania z wyboru formy zaspokojenia roszczeń finansowych.

 

Warunki dostawy

1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, żeby dostosować się do terminów dostawy i wielkości dostawy towarów w zamówieniu, wysłanym przez Kupującego.

2. Prawidłowe wykonanie umowy następuje z chwilą dostarczenia towarów w wielkości określonej w potwierdzeniu zamówienia na miejsce dostawy.

3. Jeżeli nic innego nie zostało jednoznacznie ustalone pisemnie lub w formie elektronicznej, to dostawa odbywa się za pomocą firmy kurierskiej.W przypadku sprzedaży wysyłkowej odpowiedzialność za towar przechodzi na osobę wyznaczoną do wykonania wysyłki.

4. Dostawa towaru do Kupującego następuje w 24 godziny po potwierdzeniu zamówienia.

5. Faktury wysyłane są pocztą, listem poleconym lub razem z wysyłką poprzez kuriera.

6. Terminy dostawy mogą ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyŜszej oraz nieprzewidzianych, zaszłych po złożeniu zamówienia przeszkód (np. przerwy w ruchu zakładu, strajki, zamykanie przedsiębiorstw, zarządzeń państwowych, nieudzielania zezwoleń urzędowych, zakłócenia funkcjonowania dróg komunikacyjnych), za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Niniejsze obowiązuje także w przypadku, gdy wymienione okoliczności wystąpią u dostawców Sprzedającego lub ich poddostawców.

7.Termin i formę płatności ustala Sprzedający. 

 

Ubezpieczyciel

Wszelkie wierzytelności dotyczące firmy Diskus Polska sp. z o.o. ubezpiecza firma ubezpieczeniowa Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A..

Windykację należności przeprowadza firma EULER HERMES COLLECTIONS SP. Z O.O. 

 

Współpraca z Euler Hermes 

Kryteria obowiązujące w Euler Hermes w zakresie ubezpieczenia zmieniają się prawie z dnia na dzień odzwierciedlając zmiany zachodzące w poszczególnych sektorach gospodarki i na rynkach eksportowych. Euler Hermes zapewnia naszej firmie warunki sprzyjające utrzymaniu wzrostu i stabilności, jak również pomoc i ocenę w możliwości zwiększonego ryzyka, długoterminowe wsparcie w wymianie handlowej.

Umowa Ubezpieczenia wierzytelności handlowych została wystawiona przez Euler Hermes Polsce (zwany dalej Ubezpieczycielem) dla Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania zgodnie z warunkami Umowy Ubezpieczenia za szkody polegające na braku pełnej spłaty Ubezpieczonych Wierzytelności przez Odbiorcę w wyniku zaistnienia Ubezpieczonego Zdarzenia Szkodowego. Dzień Wystąpienia Zdarzenia Szkodowego musi zawierać się w Okresie Obowiązywania Polisy.

 

 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są bezsporne należności powstałe w okresie ubezpieczenia z tytułu sprzedaży lub dostawy towarów i/lub usług, które Ubezpieczający wykonał. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą wydania lub odbioru towaru albo wykonania usługi, potwierdzonego przez klienta w odpowiednich dokumentach. Ubezpieczający zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od wydania lub odbioru towaru albo od wykonania usługi.
 • Należności są ubezpieczone tylko wtedy, jeżeli Ubezpieczyciel pisemnie poinformował Ubezpieczającego o ustaleniu limitu kredytowego wobec danego klienta lub jeżeli Ubezpieczający spełnił warunki kontroli klienta przez Ubezpieczającego zgodnie z treścią klauzuli „Ubezpieczenie w ramach kontroli klienta przez Ubezpieczającego”. Ochrona ubezpieczeniowa wobec danego klienta obowiązuje dla należności powstałych od dnia wskazanego na decyzji kredytowej.

Polisa obejmuje następujące zagadnienia:

 • Ubezpieczone Zdarzenia Szkodowe
 • Szkody Wyłączone Z Ochrony Ubezpieczeniowej 
 • Wierzytelności Ubezpieczone
 • Wierzytelności i inne kwoty wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej
 • Limity Kredytowe
 • Warunki Ochrony Ubezpieczeniowej dla danego kraju
 • Czynności służące minimalizacji szkód
 • Warunki windykacji
 • Szkody
 • Obowiązki ogólne oraz niedochowanie warunków  

 

 

Zasady udzielania limitu kredytowego