Audyt Efektywności Energetycznej

17.03.2017

Audyt Efektywności Energetycznej

Ratyfikacja tzw. Protokołu z Kioto wymusza w każdym kraju UE osiągnięcie do 2020 roku 20% zwiększenia efektywności energetycznej w stosunku do stanu z 1991 roku. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA to usystematyzowane i świadome dążenie do zmniejszenia energochłonności w kategoriach globalnych i lokalnych.

Na mocy ustawy z dnia 20 maja 2016, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zobowiązał wszystkie duże firmy działające na terenie RP do sporządzenia i przedstawienia AUDYTU ENERGETYCZNEGO do dnia 30 września 2017* roku. Dotyczy to przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 250 pracowników lub osiągają roczny obrót netto równy co najmniej 50 mln euro i jednocześnie suma ich aktywów na koniec roku jest większa niż równowartość 43 mln euro. Parametry te ustala się dla dwóch ostatnich lat obrotowych spółki.

Audyt Efektywności Energetycznej – nasza oferta

Oferujemy profesjonalne i dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa wparcie w procesie realizacji obowiązków wynikających z ustawy:

1. Wykonanie akceptowalnego przez Prezesa URE dokumentu AUDYTU ENERGETYCZNEGO, obejmującego data center, budynki i flotę samochodową

2. Określenie na bazie naszych kompetencji obszarów wymagających zwiększenia efektywności energetycznej

3. W kolejnym etapie wdrażania postanowień dyrektywy – wsparcie merytoryczne, koncepcyjne, techniczne i produktowe w ramach stałej współpracy

Działamy w oparciu o licencję Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, nr normy: PN-EN 16247-1:2012P.

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

W celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy, przedsiębiorca powinien zrealizować jedno z poniższych działań:

  • wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa (art. 36 ust. 1 u.e.e)
  • wdrożyć system zarządzania energią ISO 50001 (art. 36 ust. 2 pkt 1 u.e.e)
  • wdrożyć system zarządzania środowiskiem ISO 14001 / EMAS (art. 36 ust. 2 pkt 2 u.e.e).

* Niewykonanie audytu do 30 września 2017 r naraża spółkę na karę pieniężną w wysokości do 5% przychodu, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Audyty należy powtarzać co 4 lata.

Audyt efektywności energetycznej