POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej przedstawiamy warunki korzystania z serwisu internetowego www.diskus.pl

Użyty w niniejszym tekście jak i stronie internetowej zwrot DISKUS Polska oznacza DISKUS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce  przy Ul. Kościuszki 1 jak i każdą ze spółek w stosunku, do których DISKUS Polska Sp. z o.o. ma pozycję dominującą lub spółek z nią powiązanych.

Ta strona internetowa www.disksu.pl (“Strona”) jest własnością i jest utrzymywana przez DISKUS Polska Sp. z o.o. Dostęp i używanie tej Strony, oznacza wyrażenie zgody ze wszystkimi terminami, warunkami oraz uwagami zawartymi na tej stronie. Dodatkowe terminy i warunki stosuje się do odrębnych obszarów Strony lub do szczegółowej zawartości lub dodatkowych żądań, które również mogą być publikowane w poszczególnych częściach Strony razem z ogólnymi terminami i warunkami, i które regulują zasady użytkowania Strony. Stanowią one, wraz z dodatkowymi terminami i warunkami – kiedy te mają zastosowanie i odnoszą się do “Umowy”.

Poprzez używanie tej strony, Użytkownik Strony oświadcza że rozumie i zgadza się z ogólnymi terminami i warunkami. Podczas używania obszarów Strony, gdzie ogłaszane są inne terminy i warunki, wyraża również swoje zrozumienie i zgodę dotyczącą tych terminów i warunków.

Poprzez używanie tej strony, Użytkownik Strony oświadcza, że przestrzega wszystkich mających zastosowanie regulacji prawnych, wliczając w to eksport i re-eksport regulacji prawnych i mającego zastosowanie prawa polskiego. Dostęp lub używanie jakiejkolwiek części informacji lub cechy Strony z jakiegokolwiek terytorium, gdzie taka część lub cecha jest nielegalna, jest zakazane.

Pliki Cookie

Strona internetowa DISKUS Polska wykorzystuje tzw. Cookies (małe pliki tekstowe, które zapisują się na dysku osoby odwiedzającej stronę). Pliki te wykorzystywane są do zapamiętywania informacji użytkowniku strony – tworzenia tzw. spersonalizowanych ustawień i stosowane są przez większość rozbudowanych stron WWW. Nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych oraz nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika strony DISKUS Polska. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Wprowadzenie

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR.

Państwa dane osobowe zostały podane DISKUS Polska Sp. z o.o. dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie i inne) w celach biznesowych.

Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na firmie DISKUS Polska Sp. z o.o. w związku z rozporządzeniem RODO.

§1 Administrator danych osobowych

DISKUS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce ul. Kościuszki 1 NIP: 675-13-55-824, REGON: 120387931, e-mail: [email protected]  zwana dalej DISKUS Polska jest Administratorem następujących Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, firma, tytuł naukowy, stanowisko, dział, specjalizacja, adres e-mail, telefon.

§2 Inspektor ochrony danych osobowych

DISKUS Polska nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected]

§3 Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, w celach marketingowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, w celach kontaktowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, w celu subskrypcji do newslettera – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do zmiany zgody co do zakresu przetwarzania lub do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

§4 Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Firma DISKUS Polska przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieje dla DISKUS Polska ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub Pani/Pana dane są DISKUS Polska potrzebne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§5 Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, aż do momentu jej wycofania.

§6 Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie i spedycyjne (w celu doręczenia przesyłek), firmy prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie DISKUS Polska

wszelkie instytucje państwowe i publiczne na bazie obowiązującego prawa

§7 Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do usunięcia Pani/Pana danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§8 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia innych zgodnych z prawem działań.

—————————————————

Polityka jakości

Najważniejszym celem DISKUS Polska Sp. z o.o. jest rozwój, poprzez utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów oraz ciągłe rozszerzenie oferty w zakresie świadczenia usług demagnetyzacji i usuwania danych z nośników magnetycznych, serwis demagnetyzerów

Firma zatrudnia doświadczoną kadrę inżynierską oraz wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami spawalniczymi. Diskus Polska sp. z o.o dysponuje własnymi wyposażeniem gwarantującym wykonanie oferowanych usług.

Firma dąży do nawiązania długoterminowej współpracy z Klientami poprzez budowanie zaufania oraz spełnianie nawet najwyższych wymogów i standardów stawianych przez zleceniodawcę. Wszystkie działania DISKUS Polska sp. z o.o są zorientowane na dostarczenie usług najwyższej jakości przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami ochrony środowiska oraz zagwarantowaniu bezpieczeństwa pracy.

Dlatego też, uwzględniając specyfikę naszej Firmy, deklarujemy:

 • Utrzymywanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001,
 • Ciągłe doskonalenie procesów i procedur obowiązujących w Firmie,
 • Postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w działalności Firmy,
 • Zaangażowanie pracowników w świadczenie usług spełniających wymagania klienta.

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań w tym prawnych, administracyjnych i innych, zapewnienia zasobów niezbędnych dla funkcjonowania systemu i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą EN ISO 9001:2015

Niniejsza polityka jest znana i dostępna dla wszystkich Pracowników Firmy.