Wsparcie z Unii Europejskiej

21.06.2017

“Uruchomienie laboratorium badawczo – rozwojowego w firmie DISKUS Polska Sp. z o.o.”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DISKUS Polska Sp. z o.o. od lat prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Z uwagi na sukcesywny i dynamiczny proces rozwoju spółki, jakiś czas temu zaszła konieczność uruchomienia laboratorium badawczo – rozwojowego, w którym prowadzone będą badania związane z usuwaniem danych zapisanych na nośnikach magnetycznych oraz nośnikach z pamięcią flash.

Przy aktywnym wsparciu funduszy Unii Europejskiej, nasza firma rozwija obecnie działalność badawczo-rozwojową dzięki nowemu laboratorium, które jest zlokalizowane w budynku w centrum Wieliczki. W wymiarze inwestycyjnym projekt obejmuje:

  • wykonanie prac adaptacyjnych oraz instalacyjnych
  • zakup wyspecjalizowanej aparatury pomiarowej do laboratorium

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności DISKUS Polska poprzez rozwinięcie działu badań i rozwoju oraz stworzenie możliwości wprowadzenia na rynek nowych innowacyjnych rozwiązań, które są opracowywane w ramach własnych prac badawczo-rozwojowych.

Nasza firma:

  • przygotowała odpowiednią infrastrukturę badawczo-rozwojową
  • zwiększyła potencjał kadry badawczo-rozwojowej
  • wprowadziła zmiany organizacyjne, związane z rozwijaną działalnością badawczo-rozwojową
  • wprowadziła w rozwijanym dziale badawczo-rozwojowym rozwiązania techniczne i organizacyjne, sprzyjające zachowaniu polityki niedyskryminacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych

Rozwiniecie działalności badawczo – rozwojowej związane jest nie tylko z przygotowaniem, wyposażeniem i uruchomieniem laboratorium, ale również skutkuje nawiązaniem trwałej współpracy z jednostką naukową, jaką jest Instytut Technologii Elektronowej.

Wartość projektu:  1 989 140,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 889 900,00 PLN