Opracowanie urządzeń do niszczenia danych z nośników pamięci flash

DISKUS Polska od lat prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Jest ona związana głównie z zagadnieniami usuwania danych z nośników takich jak: dyski SSD, pendrive czy też bardzo rozpowszechnionych urządzeń mobilnych. Firma zrealizowała m.in. projekt badawczo-rozwojowy związany z budową demagnetyzera do bezpowrotnego niszczenia danych cyfrowych Prodevice ASM120.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem prototypu urządzenia do kasowania danych z nośników pamięci flash. Projekt realizowany będzie w nowym laboratorium badawczo-rozwojowym które firma DISKUS Polska uruchomiła na przełomie 2017 i 2018 roku. Projekt obejmował będzie 4 zadania, w tym zadanie nr 1 w ramach badań przemysłowych związanych z opracowaniem założeń urządzeń oraz zadanie nr 2 i 3 w ramach prac rozwojowych związanych z opracowaniem i przetestowaniem wstępnej i finalnej wersji prototypu. Zadanie 4 będzie związane z przeprowadzeniem prac przedwdrożeniowych.

W ramach projektu zaangażowana zostanie wyspecjalizowana jednostka naukowa, której zlecone zostanie wykonanie części prac. Kadrę badawczą firmy stanowić będą obecni pracownicy działu B+R oraz nowo zatrudnione 4 osoby.

Projekt badawczo-rozwojowy zakończy się wdrożeniem bezpośrednio w firmie DISKUS Polska, która na bazie wyników uruchomi usługi kasowania danych oraz produkcję urządzeń dla swoich przyszłych i obecnych klientów (obecnymi odbiorcami produktów są firmy z Polski oraz 30 krajów na całym świecie).

Wartość projektu: 3,585,366.18 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2,491,222.06 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

“Uruchomienie laboratorium badawczo – rozwojowego w firmie DISKUS Polska Sp. z o.o.”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DISKUS Polska Sp. z o.o. od lat prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Z uwagi na sukcesywny i dynamiczny proces rozwoju spółki, jakiś czas temu zaszła konieczność uruchomienia laboratorium badawczo – rozwojowego, w którym prowadzone będą badania związane z usuwaniem danych zapisanych na nośnikach magnetycznych oraz nośnikach z pamięcią flash.

Przy aktywnym wsparciu funduszy Unii Europejskiej, nasza firma rozwija obecnie działalność badawczo-rozwojową dzięki nowemu laboratorium, które jest zlokalizowane w budynku w centrum Wieliczki. W wymiarze inwestycyjnym projekt obejmuje:

  • wykonanie prac adaptacyjnych oraz instalacyjnych
  • zakup wyspecjalizowanej aparatury pomiarowej do laboratorium

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności DISKUS Polska poprzez rozwinięcie działu badań i rozwoju oraz stworzenie możliwości wprowadzenia na rynek nowych innowacyjnych rozwiązań, które są opracowywane w ramach własnych prac badawczo-rozwojowych.

Nasza firma:

  • przygotowała odpowiednią infrastrukturę badawczo-rozwojową
  • zwiększyła potencjał kadry badawczo-rozwojowej
  • wprowadziła zmiany organizacyjne, związane z rozwijaną działalnością badawczo-rozwojową
  • wprowadziła w rozwijanym dziale badawczo-rozwojowym rozwiązania techniczne i organizacyjne, sprzyjające zachowaniu polityki niedyskryminacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych

Rozwiniecie działalności badawczo – rozwojowej związane jest nie tylko z przygotowaniem, wyposażeniem i uruchomieniem laboratorium, ale również skutkuje nawiązaniem trwałej współpracy z jednostką naukową, jaką jest Instytut Technologii Elektronowej.

Wartość projektu:  1 989 140,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 889 900,00 PLN


“Wzrost konkurencyjności firmy DISKUS Polska Sp. z o.o. poprzez ekspansję na rynkach zagranicznych”.

DISKUS Polska to wyspecjalizowana firma, działającą w obszarze sprzedaży kompleksowych i zaawansowanych rozwiązań dla biznesu, gwarantujących bezpieczeństwo danych w zakresie ich przechowywania, kasowania i zarządzania. Firma działa jako dystrybutor rozwiązań swoich kooperantów oraz jako producent własnych rozwiązań.
DISKUS Polska ma bardzo dobrą pozycję na rynku krajowym. Prowadzi również działalność eksportową ale na niewielką skalę i głównie w obszarze STORAGE w ramach którego oferuje rozwiązania swoich partnerów. Strategia rozwoju firmy zakłada dalszy rozwój przede wszystkim poprzez zwiększenie udziału własnych innowacyjnych rozwiązań z obszaru SECURITY.
W DISKUS Polska opracowano strategię rozwoju działalności eksportowej, która stała się podstawą do założeń projektu. Strategia zakłada rozwój poprzez rozwijanie sprzedaży w obszarze SECURITY i zakłada podjęcie działań polegających na:

pokazaniu się na dużej międzynarodowej imprezie branżowej,
zweryfikowaniu i ewentualnej korekcie wizerunku i marki pod kątem oczekiwań rynku,
wprowadzeniu w strukturze firmy wyspecjalizowanej komórki odpowiedzialnej za eksport.

Te trzy kierunki działań pozwolą w krótkim terminie wdrożyć aktywną politykę eksportową. Wybierając rynek docelowy od którego ma się zacząć ekspansja firmy na rynkach zagranicznych zdecydowano się na rynek niemiecki. Jest to najważniejszy i największy w Europie rynek dla branży IT. Skuteczne wejście na ten rynek będzie przepustką do wejścia na pozostałe rynki europejskie.

Wartość projektu: 155 780,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 70 101,00 zł

Promocja marki ProDevice na rynku globalnym

Firma DISKUS Polska to wyspecjalizowana firma, działającą w obszarze sprzedaży kompleksowych i zaawansowanych rozwiązań dla biznesu, gwarantujących bezpieczeństwo danych w zakresie ich przechowywania, kasowania i zarządzania. Firma działa jako dystrybutor rozwiązań swoich kooperantów oraz jako producent własnych rozwiązań. Firma ma bardzo dobrą pozycję na rynku krajowym. Prowadzi również działalność eksportową ale na niewielką skalę i głównie w obszarze STORAGE w ramach którego oferuje rozwiązania swoich partnerów. Strategia rozwoju firmy zakłada dalszy rozwój przede wszystkim poprzez zwiększenie udziału własnych innowacyjnych rozwiązań z obszaru SECURITY. Firma rozwija ten obszar m.in. w ramach nowoczesnego zaplecza B+R jakie ma do dyspozycji.
W DISKUS Polska opracowano strategię rozwoju działalności eksportowej, która stała się podstawą do założeń zgłaszanego projektu. Strategia zakłada rozwój poprzez rozwijanie sprzedaży w obszarze SECURITY i zakłada podjęcie działań polegających na:
•    przeprowadzeniu planu zrealizowania dużej ilości misji wyjazdowych, głównie do Państw w których firma formalnie posiada partnerów ale których dotychczasowa działalność nie przynosi efektów sprzedażowych, w ramach misji organizowane będą prezentacje dla lokalnych kooperantów, jedna z misji związana będzie z udziałem w wydarzeniu z narodowym stoiskiem informacyjno-promocyjnym;
•    przeprowadzeniu zmasowanej ukierunkowanej kampanii promocyjnej w Internecie;
•    pokazaniu się na 3 istotnych dla produktu i branży targach.

Wartość projektu: 551 900,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 413 925,00 zł

Założone w Europie cele w zakresie energii i klimatu są w dużym stopniu uzależnione od surowców o znaczeniu krytycznym, takich jak pierwiastki ziem rzadkich (Rare Earth Elements REE). Obecnie Europa niemal w 100% zależy od REE importu i nie ma gotowych do wprowadzenia na rynek substytutów. Projekt REEPRODUCE ma na celu opracowanie pierwszego europejskiego systemu odzysku metali ziem rzadkich tzw. REE-recykling. Założeniem projektu jest opracowanie systemu odzyskiwania REE w skali przemysłowej po konkurencyjnych kosztach w porównaniu z produkcją pierwotną REE w Chinach, przy zachowaniu ochrony środowiska i przyjaznych oraz społecznie zrównoważonych technologii.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) to jeden z najszybciej rosnących strumieni odpadów w UE. Może on powodować poważne problemy dla środowiska i zdrowia, jeżeli odpowiednio się nimi nie gospodaruje. Produkcja nowoczesnej elektroniki wymaga wykorzystania rzadkich i drogich zasobów, a zatem recykling tych urządzeń przynosi oczywiste korzyści.

Uruchomiony projekt to szansa na uniezależnienie się od chińskiego monopolu na metale ziem rzadkich i jednocześnie wsparcie idei gospodarki o obiegu zamkniętym, w której cały materiał odpadowy jest ponownie wykorzystywany.

Z dumą informujemy, że DISKUS Polska (producent urządzeń ProDevice) jest uczestnikiem europejskiego projektu REEPRODUCE: “Dismantling and recovery of Rare Earth Elements from End-of-life products for the European Green Transition” (Demontaż i odzyskiwanie pierwiastków ziem rzadkich z produktów wycofanych z eksploatacji w ramach Europejskiego Zielonego Ładu).

Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu badań i innowacji Horyzont Europa. Umowa o grant nr 101057733.

W skład konsorcjum projektowego wchodzi 15 partnerów z 8 krajów UE. Podmioty te reprezentują zarówno przemysł jak i naukę. DISKUS Polska jest jednym z konsorcjantów projektu. Do głównych zadań firmy należy dostarczenie partii rozdrobnionych dysków twardych oraz wspólne opracowanie procesu oddzielania materiału na bazie Nd od rozdrobnionych komponentów. Opracowana technologia zostanie wykorzystana w produkcji urządzeń do niszczenia dysków twardych (niszczarki dysków twardych ProDevice), które DISKUS Polska sprzedaje na całym świecie.

Dofinansowanie UE: €10,051,919.50

Firma DISKUS Polska Sp. z o.o. skorzystała ze wsparcia Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w zakresie internacjonalizacji działalności i wejścia na rynek Stanów Zjednoczonych. W ramach projektu, na etapie krajowym skorzystaliśmy ze wsparcia doradczego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (w zakresie warsztatów, podczas których opracowaliśmy Strategię ekspansji na rynku USA).

Następnie, w ramach etapu zagranicznego skorzystaliśmy z usług podmiotu wyspecjalizowanego na rynku amerykańskim, który udzielił nam doradztwa w zakresie:

  • wprowadzenia naszych produktów na rynek USA, a także przygotowania nas do certyfikacji tych produktów na rynku amerykańskim,
  • weryfikacji opisów technicznych produktów pod kątem rynku amerykańskiego i ich dostosowania do wymagań obowiązujących regulacji i preferencji klientów,
  • zapewnienia zgodności wszystkich dokumentów prawnych i technicznych dotyczących naszych produktów z regulacjami prawnymi obowiązującymi w USA.

Ponadto, jako wystawca, wzięliśmy udział w targach E-SCRAP odbywających się w USA w Nowym Orleanie. E-SCRAP to organizowane co roku wydarzenie dedykowane liderom w dziedzinie recyklingu, w tym również przedsiębiorstwom zajmującym się niszczeniem sprzętu elektronicznego.

Wartość przyznanego wsparcia: 120 000 zł